Programme du grade

1′ Kyu

Marron 3

KIHON
Sanbon tsuki
Age Uke, Gyaku tsuki, Uraken uchi
Uchi Uke, Kisami tsuki, Gyaku tsuki / ZKD,ZKD
Soto Uke, Yoko Empi, Uraken, Gyaku tsuki / ZKD, KD, KD
Gedan barai, Uraken, Gyaku tsuki / ZKD, ZKD,ZKD
Shuto Uke, Mae geri, Nukite (avant et arr)
Mae Ren Geri / ZKD
Yoko geri keage et kekomi (coté) / KD
Yoko geri (avant) / FD
Mawashi geri / FD
Ushiro geri / FD
Ura Mawashi (jambe avant et jambe arr.)
Mae geri, Mawashi geri
Mae geri, kisami tsuki, gyaku tsuki
Mawashi (sp), Gyaku tsuki (sp) Uraken Uchi
Yoko geri (av, sp) Uraken uchi (sp), Gyaku tsuki
Même jambe, pas poser par terre:
Mae geri-Mae geri-Mawashi
Mae geri-Mawashi geri-Ura Mawashi geri
Mawashi geri-Yoko geri-Ura Mawashi geri
Yoko geri-Mawashi geri-Mawashi geri
Mae geri-Ushiro geri
San-ho Geri: Mae-geri, Yoko-geri, Ushiro geri (sp, 3 directions)

KUMITE
a: Jiyu Ippon Kumite
Jodan tsuki
Chudan tsuki
Mae geri
Mawashi
Yoko geri
Ushiro geri
b: Jiyu Kumite

KATA
Kanku-Dai
Enpi
Jion
Bassai-Dai
Hei-an Godan URA

Dernières nouvelles