Programme du grade

2′ Kyu

Marron 2

KIHON
Sanbon tsuki
Age Uke, Gyaku tsuki, Uraken uchi
Uchi Uke, Kisami tsuki, Gyaku tsuki / ZKD,ZKD
Soto Uke / Yoko Empi, Uraken / ZKD, KD, KD
Gedan barai, Uraken, Gyaku tsuki / ZKD, ZKD,ZKD
Shuto Uke, Mae geri, Nukite (avant et arr.)
Mae Ren Geri / ZKD
Yoko geri keage et kekomi (coté) / KD
Yoko geri (voor) / FD
Mawashi geri / FD
Ura Mawashi (jambe arr.)
Ushiro geri / FD
Mae geri, Mawashi geri
Mae geri, kisami tsuki, gyaku tsuki
Même jambe, pas poser par terre
Mae geri-Mae geri
Mae geri-Mawashi geri
Mawashi geri-Yoko geri
Yoko geri-Mawashi geri
Mae geri-Ushiro geri
San-ho Geri: Mae-geri, Yoko-geri, Ushiro geri (sp, 3 directions)

KUMITE
a: Jiyu Ippon Kumite
Jodan tsuki
Chudan tsuki
Mae geri
Mawashi
Yoko geri
b: Jiyu Kumite

KATA
Kanku-Dai
Bassai-Dai
2-3-4-5 Hei-an
Hei-an Yondan URA

Dernières nouvelles