Programme du grade

3′ Kyu

Marron 1

KIHON
Sanbon tsuki
Age Uke, Gyaku tsuki, Uraken uchi
Uchi Uke, Kisami tsuki, Gyaku tsuki / ZKD,ZKD
Soto Uke / Yoko Empi, Uraken / ZKD, KD, KD
Gedan barai, Uraken, Gyaku / ZKD, ZKD,ZKD
Shuto Uke, Nukite / KKD,ZKD
Mae Geri / ZKDYoko geri keage et kekomi (côté) / KD
Yoko geri (front) / FD
Mawashi geri / FD
Ura Mawashi (jambe arrière)
Ushiro geri / FD
Mae geri, Mawashi geri
Mawashi, ushiro geri
Mawashi geri, Yoko geri kekomi (même jambe)
Mae geri, Kisami tsuki, Gyaku tsuki

KUMITE
a: Jiyu Ippon Kumite
Jodan tsuki
Chudan tsuki
Mae geri
Mawashi
b: Jiyu Kumite

KATA
1-2-3-4-5 Hei-an
Hei-an Sandan URA

Dernières nouvelles