Programme du grade

5′ Kyu

Bleue 1

KIHON
Sanbon tsuki
Age Uke, Gyaku tsuki
Uchi Uke, Gyaku tsuki
Soto Uke// Yoko Empi. // Uraken Uchi
Gedan barai // Uraken Uchi.. Gyaku tsuki
Mae geri
Shuto Uke, Nukite
Yoko geri keage et kekomi (coté)
Yoko geri (avant)
Mawashi geri

KUMITE
Ippon kumite
Jodan tsuki>>> Age Uke, Gyaku tsuki
Chudan tsuki >> Soto Uke, Empi
Mae geri >>>> Gedan barai , Uraken Uchi
Yoko geri >>> Soto uke, Gyaku tsuki
Mawashi >>> Uchi uke, Gyaku tsuki

KATA
Hei-an Shodan
Hei-an Yondan

Dernières nouvelles